Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nine
/nain/
Jump to user comments
tính từ
 • chín
  • nine times out of ten
   cứ mười lần thì có đến chín lần; thường thường
  • nine tenths
   chín phần mười, hầu hết
IDIOMS
 • nine day's wonder
  • cái kỳ lạ nhất thời
danh từ
 • số chín
 • (đánh bài) quân chín
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) đội bóng chín người
 • (the nine) (thần thoại,thần học) chín nàng thơ
IDIOMS
 • to crack someone up to the nines
  • tâng bốc ai đến tận mây xanh, tán dương ai hết lời
 • to be dressed up to the nines
  • (xem) dress
Related search result for "nine"
Comments and discussion on the word "nine"