Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
name
/neim/
Jump to user comments
danh từ
 • tên, danh
  • maiden name
   tên thời con gái
  • I know him only by name
   tôi chỉ biết tên ông ta
  • under the name of
   mang tên, lấy tên
  • in the name of
   nhân danh; vì, vì quyền lợi của
  • in the name of the law
   nhân danh luật pháp
  • in one's own name
   nhân danh cá nhân; vì mình, vì quyền lợi bản thân
  • to call someone names
   réo đủ các thứ tên ra mà chửi rủa ai
 • danh nghĩa
  • a king in name
   vua trên danh nghĩa
 • (chỉ số ít) tiếng, tiếng tăm, danh tiếng
  • to make a name
   nổi tiếng
  • to have a good name
   có tiếng tốt
  • to have a name for courage
   nổi tiếng là dũng cảm
 • danh nhân
  • the great names of history
   những danh nhân trong lịch sử
 • dòng họ
  • the last of the Mac Donalds' name
   người cuối cùng của dòng họ Mác-Đô-nan
IDIOMS
 • to give it a name
  • muốn (uống rượu, được món quà...) gì thì nói ra
 • to have not a penny to one's name
  • không có một đồng xu dính túi
ngoại động từ
 • đặt tên; gọi tên
  • can you name all the flowers in this garden?
   anh có thể nói tên được tất cả các loại hoa trong vườn này không?
 • định rõ; nói rõ
  • to name the day
   định rõ ngày; định rõ ngày cưới (người con gái)
  • name a price
   hây nói giá đi, hây cho giá đi
 • chỉ định, bổ nhiệm
  • to be named for
   được bổ nhiệm làm (chức vụ gì...)
IDIOMS
 • to name after; (Mỹ) to name for (from)
  • đặt theo tên (của người nào)
   • the town was named after Lenin
    thành phố được đặt tên là Lê-nin
 • not to be named on (in) the same day with
  • không thể sánh với, không thể để ngang hàng với
   • he is not to be named on the same day with his brother
    nó không thể nào sánh với anh nó được
Related search result for "name"
Comments and discussion on the word "name"