Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
alter
/'ɔ:ltə/
Jump to user comments
nội động từ
 • thay đổi, biến đổi, đổi
  • to alter for the better
   đổi tính, đổi nết trở nên tốt hơn
ngoại động từ
 • thay đổi; sửa đổi, sửa lại
  • to one's way of living
   thay đổi lối sống
  • to alter one's mind
   thay đổi ý kiến, thay đổi ý định
  • to have a shirt altered
   đem sửa một cái áo sơ mi
 • (Mỹ, Uc) thiến, hoạn (súc vật)
Related words
Related search result for "alter"
Comments and discussion on the word "alter"