Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
offensive
/ə'fensiv/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tấn công; cuộc tấn công; thế tấn công
  • to take the offensive
   tấn công
  • to hold the offensive
   giữ thế tấn công
tính từ
 • xúc phạm, làm mất lòng; làm nhục, sỉ nhục
  • offensive language
   lời nói xỉ nhục
 • chướng tai gai mắt, khó chịu; hôi hám; gớm guốc, tởm
  • an offensive smell
   mùi khó chịu
 • tấn công, công kích
  • an offensive compaign
   chiến dịch tấn công
Related search result for "offensive"
Comments and discussion on the word "offensive"