Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
palier
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thềm nghỉ (ở cầu thang)
  • Ils habitent sur le même palier
   họ ở cùng một tầng lầu với nhau
 • (cơ khí, cơ học) ổ, ổ đỡ
  • Palier de butée
   ổ chặn
 • đoạn nằm ngang (trên đường biểu diễn)
 • nấc
  • Impôt qui progresse par paliers
   thuế tăng lên từng nấc
  • Pallier
Related search result for "palier"
Comments and discussion on the word "palier"