Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
palme
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lá cọ
 • cây cọ
  • Huile de palme
   dầu cọ (dầu)
 • huy hiệu hình lá cọ, trang trí hình lá cọ
 • (thể dục thể thao) chân nhái (lắp vào chân để bơi)
  • la palme du martyre
   cái vinh của kẻ chết vì đạo
  • remporter la palme
   thắng (trong chiến đấu, trong tranh luận)
danh từ giống đực
 • đơn vị đo lường xưa (khoảng một gang tay)
Related search result for "palme"
Comments and discussion on the word "palme"