Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
palper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • rờ mó, sờ nắn
  • Palper l'abdomen
   sờ nắn bụng
  • Aveugle qui palpe un objet pour le reconnaître
   người mù sờ nắn một vật để biết đó là gì
 • (thân mật) nhận (tiền)
  • Palper une grosse somme
   nhận một số tiền lớn
Related search result for "palper"
Comments and discussion on the word "palper"