Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
parade
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự phô trương
  • Faire parade de son talent
   phô trương tài nghệ
 • cuộc duyệt binh
 • tiết mục chiêu khách (của đoàn biểu diễn ở chợ...)
 • sự đánh, sự đỡ, cách tránh, cách đỡ (khi bị đánh)
  • Parade qui vaut une attaque
   cách đỡ mà như tấn công
 • sự đứng sững lại (của ngựa khi bị gò)
  • de parade
   để phô trương, để trưng
  • lit de parade
   xem lit
Related search result for "parade"
Comments and discussion on the word "parade"