Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
parade
/pə'reid/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phô trương
 • cuộc diễu hành, cuộc duyệt binh
  • Mac Day parade
   cuộc diễu hành ngày 1 tháng 5
 • nơi duyệt binh; thao trường ((cũng) parade ground)
 • đường đi dạo mát; công viên
IDIOMS
 • programme parade
  • chương trình các tiết mục (truyền thanh, truyền hình)
ngoại động từ
 • tập họp (quân đội) để duyệt binh, cho diễu hành, cho diễu binh
  • to parade troops
   cho diễu binh
 • phô trương
  • to parade one's skill
   phô tài khoe khéo
 • diễu hành qua, tuần hành qua
  • to parade the streets
   diễu hành qua phố
nội động từ
 • diễu hành, tuần hành
Related words
Related search result for "parade"
Comments and discussion on the word "parade"