Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
parti
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đảng; phe, phái
  • Parti politique
   chính đảng
  • Se ranger du parti de quelqu'un
   về phe ai
 • bề, bên
  • Hésiter entre deux partis
   lưỡng lự giữa hai bề
 • đám (người định cưới)
  • Un riche parti
   một đám giàu có
 • quyết định
  • Prendre un parti
   quyết định
 • lợi
  • Tirer un bon parti
   được lợi lớn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tiền công
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nghề
  • Le parti des armes
   nghề võ
  • esprit de parti
   óc đảng phái
  • faire un mauvais parti à quelqu'un
   bạc đãi ai
  • parti pris
   định kiến, thành kiến
  • prendre le parti de
   quyết định (theo cách nào)
  • prendre parti
   quyết định
  • prendre son parti d'une chose
   đành theo việc gì
  • tirer parti de
   lợi dụng
tính từ
 • đi khỏi, đi vắng
 • (thân mật) ngà ngà hơi men
 • phân đôi (khiên, huy hiệu)
Related search result for "parti"
Comments and discussion on the word "parti"