Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
point-blank
/'pɔint'biæɳk/
Jump to user comments
tính từ
 • bắn thẳng (phát súng)
  • point-blank distance
   khoảng cách có thể bắn thẳng
phó từ
 • nhắm thẳng, bắn thẳng (bắn súng)
 • (nghĩa bóng) thẳng, thẳng thừng (nói, từ chối)
  • I told him point-blank it would not do
   tôi bảo thẳng hắn cái đó không ổn
  • to refuse point-blank
   từ chối thẳng
Related search result for "point-blank"
Comments and discussion on the word "point-blank"