Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pouf
/pu:f/ Cách viết khác : (pouffe) /pu:f/
Jump to user comments
danh từ
  • búi tóc cao (đàn bà)
  • nệm dùng làm ghế; ghế nệm dài (để nằm)
Related words
Related search result for "pouf"
Comments and discussion on the word "pouf"