Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
star
/stɑ:/
Jump to user comments
danh từ
 • sao, ngôi sao, tinh tú
  • fixed star
   định tinh
 • vật hình sao
 • (ngành in) dấu sao
 • đốm trắng ở trán ngựa
 • nhân vật nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao (điện ảnh...)
 • sao chiếu mệnh, tướng tinh; ((thường) số nhiều) số mệnh, số phận
  • to be born under an unlucky star
   sinh vào giờ xấu
IDIOMS
 • one's bright particular star
  • mục tiêu mà mình dốc toàn tâm toàn ý để thực hiện
 • to see stars
  • nổ đom đóm mắt
ngoại động từ
 • dán sao, trang trí bằng hình ngôi sao
 • đánh dấu sao (vào một bản danh sách...)
 • có (diễn viên...) đóng vai chính
  • a film starring a famous actor
   một phim có một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính
nội động từ
 • đóng vai chính
 • trội hẳn, xuất sắc
Related search result for "star"
Comments and discussion on the word "star"