Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
principle
/'prinsəpl/
Jump to user comments
danh từ
 • gốc, nguồn gốc, yếu tố cơ bản
  • the principle of all good
   gốc của mọi điều thiện
 • nguyên lý, nguyên tắc
  • Archimedes's principle
   nguyên lý Ac-si-mét
  • in principle
   về nguyên tắc, nói chung
 • nguyên tắc đạo đức, phép tắc, phương châm xử thế
  • a man of principle
   người sống theo nguyên tắc đạo đức (thẳng thắn, thực thà...)
  • to do something on principle
   làm gì theo nguyên tắc
  • to lay down as a principle
   đặt thành nguyên tắc
 • nguyên tắc cấu tạo (máy)
 • (hoá học) yếu tố cấu tạo đặc trưng
Related words
Related search result for "principle"
Comments and discussion on the word "principle"