Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
print
/print/
Jump to user comments
danh từ
 • chữ in
  • in large print
   in chữ lớn
 • sự in ra
  • the book is not in print yet
   quyển sách chưa in
  • the book is still in print
   quyển sách vẫn còn in để bán
 • dấu in; vết; dấu
 • ảnh in (ở bản khắc ra); ảnh chụp in ra
 • vải hoa in
định ngữ
 • bằng vải hoa in
  • print dress
   áo bằng vải hoa in
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tài liệu in; tờ báo tạp chí
 • giấy in báo ((cũng) newsprint)
IDIOMS
 • to rush into print
  • ra sách (viết bài) một cách thiếu chín chắn
ngoại động từ
 • in xuất bản, đăng báo, viết vào sách
 • in, in dấu, in vết (lên vật gì)
 • rửa, in (ảnh)
 • viết (chữ) theo lối chữ in
 • in hoa (vải)
 • in, khắc (vào tâm trí)
Related words
Related search result for "print"
Comments and discussion on the word "print"