Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
mark
/mɑ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • đồng Mác (tiền Đức)
danh từ
 • dấu, nhãn, nhãn hiệu
 • dấu, vết, lằn
 • bớt (người), đốm, lang (súc vật)
  • a horse with a white mark on its head
   một con ngựa có đốm trắng ở đầu
 • dấu chữ thập (thay chữ ký của những người không biết viết)
 • đích, mục đích, mục tiêu ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to hit the mark
   bắn trúng đích; đạt mục đích
  • to miss the mark
   bắn không trúng; không đạt mục đích; lạc lõng
 • chứng cớ, biểu hiện
  • a mark of esteem
   một biểu hiện của sự quý trọng
 • danh vọng, danh tiếng
  • a man of mark
   người danh vọng, người tai mắt
  • to make one's mark
   nổi danh, nổi tiếng; đạt được tham vọng
 • mức, tiêu chuẩn, trình độ
  • below the mark
   dưới tiêu chuẩn, không đạt trình độ
  • up to the mark
   đạt tiêu chuẩn, đạt trình độ
 • điểm, điểm số
  • to get good marks
   được điển tốt
ngoại động từ
 • đánh dấu, ghi dấu
  • to mark a passage in pencil
   đánh dấu một đoạn văn bằng bút chì
 • cho điểm, ghi điểm
 • chỉ, bày tỏ; biểu lộ, biểu thị; chứng tỏ, đặc trưng
  • to speak with a tone which marks all one's displeasure
   nói lên một giọng biểu thị tất cả sự không hài lòng
  • the qualities that mark a greal leader
   đức tính đặc trưng cho một vị lânh tụ vĩ đại
 • để ý, chú ý
  • mark my words!
   hãy chú ý những lời tôi nói, hãy nghi nhớ những lời tôi nói
IDIOMS
 • to mark down
  • ghi (giá hàng) hạ hơn (trên phiếu ghi giá)
 • to mark off
  • chọn lựa, phân biệt, tách ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • a word clearly marked off from the others
    một từ được phân biệt với các từ khác
 • to mark out
  • giới hạn, vẽ ranh giới, quy định ranh giới (để xây dựng)
  • vạch (con đường); vạch, đề ra (kế hoạch)
 • to mark out for
  • chỉ định, chọn lựa (để làm một nhiệm vụ, công việc gì)
 • to make up
  • ghi (giá hàng) cao hơn (trên phiếu ghi giá)
  • định giá bán (bằng cách cộng thêm kinh phí vào giá vốn)
 • to mark time
  • (quân sự) giậm chân tại chỗ theo nhịp
  • (nghĩa bóng) giậm chân tại chỗ, không tiến chút nào
Related search result for "mark"
Comments and discussion on the word "mark"