Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prospect
/prospect/
Jump to user comments
danh từ
 • cảnh, toàn cảnh, viễn cảnh
 • viễn tượng
  • this openef a new prospect to his mind
   cái đó mở ra một viễn tượng mới trong trí nó
 • hy vọng ở tương lai, triển vọng tương lai, tiền đồ
  • to offer no prospect of success
   không có triển vọng thành công
  • a man of no prospects
   người không có tiền đồ
  • to have something in prospect
   đang hy vọng cái gì, đang trông mong cái gì
 • khách hàng tương lai
 • (ngành mỏ) nơi hy vọng có quặng
 • (ngành mỏ) mẫu quặng chưa rõ giá trị
động từ
 • điều tra, thăm dò (để tìm quặng...); khai thác thử (mỏ)
  • to prospect for gold
   thăm dò tìm vàng
  • to prospect a region
   thăm dò một vùng (để tìm quặng vàng...)
 • (nghĩa bóng) (+ for) tìm kiếm
 • hứa hẹn (mỏ)
  • to prospect well
   hứa hẹn có nhiều quặng (mỏ)
  • to prospect ill
   hứa hẹn ít quặng (mỏ)
  • to prospect a fine yield
   hứa hẹn có sản lượng cao
Related search result for "prospect"
Comments and discussion on the word "prospect"