Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
view
/vju:/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhìn, sự thấy, tầm nhìn, tầm mắt
  • to go out of view
   đi khuất không nhìn thấy được nữa
  • hidden from view
   bị che khuất
  • to come in view
   hiện ra trước mắt
  • to keep in view
   không rời mắt, theo sát; trông nom săn sóc đến, để ý luôn luôn đến
 • cái nhìn thấy, cảnh, quang cảnh
  • this room has a fine view
   ở phòng này nhìn ra phong cảnh đẹp
  • panoramic view of the town
   toàn cảnh của thành phố
 • dịp được xem, cơ hội được thấy
  • private view
   cuộc trưng bày (tranh...) dành riêng cho bạn bè và các nhà phê bình
 • quan điểm, nhận xét, ý kiến, cách nhìn
  • to form a clear view of the facts
   có cách nhìn rõ ràng các sự việc
  • to hold advanced views
   có những quan điểm tiên tiến
  • to share someone's views
   cùng quan điểm với ai
  • to have opposite views
   có những ý kiến đối lập nhau
  • point of view
   quan điểm
  • political view
   chính kiến
  • in view of
   xét thấy, vì lý do, bởi, vì
 • dự kiến, ý định
  • to have something in view
   dự kiến một việc gì
  • to have other views for
   có những dự kiến khác đối với
  • with a view to; with the view of
   với ý định
  • with this in view
   với ý định này
 • (pháp lý) sự khám xét tại chỗ, sự thẩm tra tại chỗ
ngoại động từ
 • thấy, nhìn, xem, quan sát
 • nhìn, xét, nghĩ về
  • to view a matter from one's standpoint
   nhìn vấn đề theo quan điểm của mình
Related search result for "view"
Comments and discussion on the word "view"