Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
chance
/tʃɑ:ns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự may rủi, sự tình cờ
  • by chance
   tình cờ, ngẫu nhiên
 • sự có thể, sự có khả năng, khả năng có thể
  • the chances are against such an attempt
   có khả năng là sự cố gắng ấy sẽ không thành công
  • he has a chance of winning the prize
   anh ta có thể đoạt giải
 • cơ hội
  • the chance of a lifetime
   cơ hội nghìn năm có một
  • to stand a good chance
   được cơ hội thuận tiện
  • to lose a chance
   bỏ lỡ cơ hội
 • số phận
  • to take one's chance
   phó mặc số phận, đành liều xem sao
IDIOMS
 • on the chance
  • may ra có thể
   • I'll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home
    tôi sẽ lại nhà hắn may ra có thể gặp hắn trước khi hắn đi
 • the main chance
  • cơ hội làm giàu, cơ hội để phất
   • the capitalist always has an eye to the main chance
    nhà tư bản luôn luôn tìm cơ hội để phất
tính từ
 • tình cờ, ngẫu nhiên
  • there is a chance likeness between the two boys, but thay are not brothers
   hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải là anh em
động từ
 • tình cờ, ngẫu nhiên, may mà
  • to chance to meet someone
   tình cờ gặp lại ai
  • it chanced that my friend was at home when I came
   may mà bạn tôi lại có nhà lúc tôi đến
 • (thông tục) liều, đánh liều
  • let us chance it
   chúng ta cứ liều
IDIOMS
 • to chance upon
  • tình cờ mà tìm thấy, tình cờ mà gặp
 • to chance one's arm
  • (thông tục) liều làm mà thành công
 • to chance one's luck
  • cầu may
Related search result for "chance"
Comments and discussion on the word "chance"