Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quite
/kwait/
Jump to user comments
phó từ
 • hoàn toàn, hầu hết, đúng là
  • quite new
   hoàn toàn mới mẻ
  • not quite finished
   chưa xong hẳn
  • quite other
   rất khác, khác hẳn
  • to be quite a hero
   đúng là một anh hùng
 • khá
  • quite a long time
   khá lâu
  • quite a few
   một số kha khá
 • đúng, đồng ý, phải (trong câu đáp)
  • quite so
   đúng thế
  • yes, quite
   phải, đúng đấy
IDIOMS
 • he (she) isn't quite
  • ông ta (bà ta) không phải là người lịch sự
Related words
Related search result for "quite"
Comments and discussion on the word "quite"