Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rather
/'rɑ:ðə/
Jump to user comments
phó từ
 • thà... hơn, thích... hơn
  • we would rather die than be salves
   chúng ta thà chết còn hơn làm nô lệ
  • which would you rather have, tea or coffee?
   anh thích dùng (uống) gì hơn, trà hay cà phê?
 • đúng hơn, hơn là
  • we got home late last night, or rather early this morning
   chúng tôi về đến nhà khuya đêm qua, hay đúng hơn sáng sớm hôm nay
  • it is derived rather from inagination than reason
   điều đó xuất phát từ tưởng tượng hơn là từ lý trí
 • phần nào, hơi, khá
  • the performance was rather a failure
   buổi biểu diễn thất bại phần nào
  • he felt rather tired at the end of the long climb
   sau cuộc trèo núi lâu, anh cảm thấy hơi mệt
  • rather pretty
   khá đẹp
 • dĩ nhiên là có; có chứ (nhấn mạnh trong khi trả lời)
  • do you know him? - rather!
   anh có biết anh đó không? có chứ!
  • have you been here before? - rather!
   trước đây anh có ở đây không? dĩ nhiên là có!
IDIOMS
 • the rather that...
  • huống hồ là vì...
Related words
Related search result for "rather"
Comments and discussion on the word "rather"