Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
quest
/kwest/
Jump to user comments
danh từ
 • sự truy tìm, sự truy lùng
  • in quest of
   tìm kiếm, truy lùng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) cái đang tìm kiếm, cái đang truy lùng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự điều tra; cuộc điều tra; ban điều tra
  • crowner's quest
   sự điều tra về một vụ chết bất thường
nội động từ
 • đi tìm, lùng (chó săn)
 • (thơ ca) tìm kiếm
IDIOMS
 • to quest about
  • đi lùng quanh
Related words
Related search result for "quest"
Comments and discussion on the word "quest"