Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rabid
/'ræbid/
Jump to user comments
tính từ
 • dại, bị bệnh dại; (thuộc) bệnh dại
  • a rabid dog
   con chó dại
  • rabid virus
   virút bệnh dại
 • hung dữ, điên dại, cuồng bạo
  • rabid hunger
   cơn đói cuồng lên
  • rabid hate
   sự ghét cay ghét đắng
 • không còn biết lẽ phải, mất hết lý trí
Related words
Related search result for "rabid"
Comments and discussion on the word "rabid"