Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
radiate
/'reidiit/
Jump to user comments
tính từ
 • toả ra, xoè ra
động từ
 • toả ra chiếu ra, phát ra (nhiệt, ánh sáng...)
  • the sun radiates light and heat
   mặt trời toả ra ánh sáng và sức nóng
 • bắn tia, bức xạ, phát xạ
 • (nghĩa bóng) toả ra, lộ ra (vẻ hoan hỉ, niềm vui sướng, tình yêu, sức sống...)
 • phát thanh
  • to radiate a program
   phát thanh một chương trình
Related words
Related search result for "radiate"
Comments and discussion on the word "radiate"