Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
radical
Jump to user comments
tính từ
 • (thực vật học) (thuộc) rễ; từ rễ
  • Feuille radicale
   lá mọc từ rễ
 • (ngôn ngữ học) (thuộc) thân từ
  • Voyelle radicale
   nguyên âm thân từ
 • căn bản
  • Vice radical
   thói xấu căn bản
 • triệt để
  • Changement radical
   sự biến đổi triệt để
 • (chính trị) cấp tiến
  • Député radical
   nghị sĩ cấp tiến
 • (toán học) đẳng phương
  • Axe radical
   trục đẳng phương
danh từ giống đực
 • (ngôn ngữ học) thân từ
 • (hóa học) gốc
  • Radical ammonium
   gốc amoni
 • (toán học) dấu căn, căn thức
 • (chính trị) đảng viên đảng cấp tiến
Related search result for "radical"
Comments and discussion on the word "radical"