Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
radical
/'rædikəl/
Jump to user comments
tính từ
 • gốc, căn bản
  • radical change
   sự thay đổi căn bản
 • (chính trị) cấp tiến
IDIOMS
 • the Radical Party
  • đảng Cấp tiến
  • (toán học) căn
   • radical function
    hàm căn
   • radical sign
    dấu căn
  • (thực vật học) (thuộc) rễ; mọc ở rễ
  • (ngôn ngữ học) gốc, (thuộc) gốc từ
danh từ
 • (triết học) nguồn gốc căn bản; nguyên lý cơ bản
 • (toán học) căn thức, dấu căn ((cũng) radical sign)
  • radical of an algebra
   căn của một đại số
 • (hoá học) gốc
 • (chính trị) người cấp tiến, đảng viên đảng Cấp tiến
 • (ngôn ngữ học) thán từ
Related search result for "radical"
Comments and discussion on the word "radical"