Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
radar
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • rađa
  • Radar d'acquisition du but
   rađa bắt mục tiêu
  • Radar d'alerte rapprochée
   rađa báo động gần
  • Radar d'appontage
   rađa cho máy bay hạ cánh xuống tàu sân bay
  • Radar d'atterrissage
   rađa cho máy bay hạ cánh xuống sân bay
  • Radar de bord
   rađa trên máy bay, rađa trên tàu thuỷ
  • Radar de conduite de tir/radar de direction de tir
   rađa điều khiển bắn
  • Radar de contrôle
   rađa điều khiển
  • Radar de poursuite
   rađa theo dõi
  • Radar à courte portée
   rađa phát tầm ngắn
  • Radar de veille à grande distance
   rađa cảnh giới tầm xa
  • Radar de désignation d'objectifs
   rađa chỉ mục tiêu
  • Radar éclaireur
   rađa trinh sát
  • Radar de gardiennage
   rađa canh giữ
  • Radar de guidage
   rađa dẫn hướng
  • Radar identificateur
   rađa nhận dạng
  • Radar illuminateur
   rađa chiếu sáng mục tiêu
  • Radar à modulation par impulsions
   rađa biến điệu bằng xung
  • Radar à ondes continues
   rađa sóng liên tục
  • Radar de queue
   rađa bảo vệ đuôi máy bay
  • Radar tridimensionnel
   rađa ba chiều
Related search result for "radar"
Comments and discussion on the word "radar"