Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
raja
/'rɑ:dʤə/ Cách viết khác : (rajah) /'rɑ:dʤə/
Jump to user comments
danh từ
  • vương công (Ân-độ); ratja
Related words
Related search result for "raja"
Comments and discussion on the word "raja"