Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
race
/reis/
Jump to user comments
danh từ
 • (sinh vật học) nòi
 • chủng tộc, nòi người
  • the Mongolian race
   nòi người Mông-cổ
 • loài, giống
  • the human race
   loài người
  • the four-footed race
   loài vật bốn chân
 • dòng; giòng giống
 • loại, giới, hạng (người)
  • the race of dandies
   hạng người ăn diện
  • the race of poets
   giới thi sĩ
danh từ
 • rễ; rễ gừng
 • củ gừng
danh từ
 • cuộc đua, cuộc chạy đua
  • Marathon race
   cuộc chạy Ma-ra-tông
  • arms (armaments) race
   cuộc chạy đua vũ trang
  • to run a race
   chạy đua
 • (số nhiều) cuộc đua ngựa
 • dòng nước lũ, dòng nước chảy xiết
 • sông đào dẫn nước, con kênh
 • cuộc đời, đời người
  • his race is nearly over
   đời anh ta đã xế chiều
 • sự vận hành (của mặt trăng, mặt trời)
 • (kỹ thuật) vòng ổ trục, vòng ổ bi
ngoại động từ
 • chạy đua với, chạy thi với (ai)
 • phóng (xe) thật nhanh, cho (ngựa) phi, cho (ngựa, xe) đua với; cho (máy...) chạy hết tốc độ
  • he raced his bycycle against a motor-cycle
   anh ta phóng xe đạp đua với một mô tô
  • to race the engine without a load
   (cơ khí) cho máy chạy không nhanh quá
 • lôi (đẩy) (ai) chạy; lôi (đẩy) (vật gì) đi nhanh
  • he raced me along
   nó lôi tôi chạy
 • vội vã cho thông qua
  • to race a bill through the House
   vội vã cho quốc hội thông qua một dự án
nội động từ
 • đua
 • chạy nhanh, quạt nhanh (chân vịt tàu, chong chóng máy bay), chạy quá nhanh (máy)
  • to race along
   chạy hết tốc độ
 • ham mê đua ngựa
  • a racing man
   người ham mê đua ngựa
  • the racing world
   giới đua ngựa
IDIOMS
 • to race away
  • thua cá ngựa hết (gia sản...)
 • to race away one's fortune
  • khánh kiệt vì thua cá ngựa
Related search result for "race"
Comments and discussion on the word "race"