Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rack
/ræk/
Jump to user comments
danh từ
 • những đám mây trôi giạt
IDIOMS
 • to go to rack and ruin
  • tiêu tan thành mây khói, tiêu tan sự nghiệp
nội động từ
 • trôi đi theo gió, cuốn theo chiều gió (mây)
danh từ
 • máng ăn (ở chuồng ngựa, chuồng trâu bò)
 • giá (để đồ đạc); giá để hành lý (trên xe lửa) ((cũng) luggage rack)
 • (hàng không) giá bom (trên máy bay oanh tạc)
 • (kỹ thuật) thanh răng; cơ cấu thanh răng
IDIOMS
 • rack of bones
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người gầy chỉ có da bọc xương
nội động từ
 • đổ đầy cỏ vào máng (ở chuồng ngựa...)
ngoại động từ
 • (+ up) đổ cỏ vào máng
  • to rack up a horse
   đổ cỏ vào máng cho ngựa ăn, buộc ngựa vào chỗ máng cỏ cho ăn
 • xếp lên giá
  • to rack plates
   xếp bát đĩa lên giá
 • (kỹ thuật) cho chuyển vị bằng thanh răng
danh từ
 • cái trăn (công cụ tra tấn ngày xưa); sự tra tấn, sự hành hạ
  • to be on the rack (submit) someone to the rack
   tra tấn ai
 • sự đau nhói; nỗi đau khổ
ngoại động từ
 • đóng trăn, tra tấn (ai)
 • hành hạ, làm khổ (ai) (về thể xác cũng như về tinh thần)
  • a racking headache
   cơn nhức đầu long cả óc
  • to be racked with pain
   đau nhói cả người
  • remorse racked him
   sự hối hận giày vò lương tâm anh ta
 • làm rung chuyển; nặn, bóp (óc)
  • the cough seemed to rack his whole body
   cơn ho dường như làm rung chuyển cả người anh ta
  • to rack one's brains for a plan
   nặn óc để nghĩ ra một kế hoạch
 • cho thuê (nhà, đất...) với giá cắt cổ
 • làm (đất) hết cả màu mỡ
danh từ
 • nước kiệu (của ngựa)
nội động từ
 • chạy nước kiệu (ngựa)
ngoại động từ ((thường) + off)
 • chắt ra
  • to rack [off] wine
   chắt rượu (ở cặn đáy thùng)
Related search result for "rack"
Comments and discussion on the word "rack"