Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rating
/'reitiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự đánh giá (tài sản để đánh thuế)
  • mức thuế (địa phương)
  • việc xếp loại; loại (ô tô, thuyền buồm đua, tàu chiến, được xếp theo mã lực, trọng tải...)
  • (hàng hải) cấp bậc; cương vị; chuyên môn (của một thuỷ thủ)
  • (số nhiều) (the rating) thuỷ thủ (trên một chiếc tàu)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm số, thứ bậc (xếp loại học sinh)
  • (kỹ thuật) công suất, hiệu suất
  • sự xỉ vả, sự mắng nhiếc tàn tệ
Related search result for "rating"
Comments and discussion on the word "rating"