Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rebuke
/ri'bju:k/
Jump to user comments
danh từ
 • sự khiển trách, sự quở trách
  • without rebuke
   không có khuyết điểm gì, không quở trách vào đâu được
 • lời khiển trách, lời quở trách
ngoại động từ
 • khiển trách, quở trách
  • to rebuke someone for doing something
   quở trách người nào đã làm việc gì
Related search result for "rebuke"
Comments and discussion on the word "rebuke"