Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recover
/'ri:'kʌvə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lấy lại, giành lại, tìm lại được
  • to recover what was lost
   giành (tìm) lại những cái gì đã mất
  • to recover one's breath
   lấy lại hơi
  • to recover consciousness
   tỉnh lại
  • to recover one's health
   lấy lại sức khoẻ, bình phục
  • to recover someone's affection
   lấy lại được tình thương mến của ai
  • to recover one's legs
   đứng dậy được (sau khi ngã)
 • được, bù lại, đòi, thu lại
  • to recover damages
   được bồi thường
  • to recover a debt
   thu (đòi) lại được món nợ
  • to recover lost time
   bù lại thời gian đã mất
  • to recover one's losses
   bù lại chỗ thiệt hại mất mát
 • cứu sống lại (người chết đuối); làm tỉnh lại, làm bình phục, chữa khỏi bệnh)
  • he fell into a deep river and could not be recovered
   anh ta ngã xuống sông sâu không sao cứu được
  • this remedy will soon recover her
   phương thuốc này sẽ làm cho bà ta chóng khỏi bệnh
  • to be quite recovered
   hoàn toàn bình phục
  • to recover someone
   làm cho ai tỉnh lại
 • sửa lại (một điều sai lầm)
  • to recover oneself
   tỉnh lại, tĩnh trí lại, bình tĩnh lại; lấy lại được thăng bằng
nội động từ
 • khỏi bệnh, bình phục, lại sức
  • to recover from a long illiness
   bình phục sau một thời gian ốm dài
 • tỉnh lại, tĩnh trí lại, bình tĩnh lại, hết khỏi (trở lại trạng thái cũ)
  • to recover from one's fright
   hết sợ hãi, tĩnh trí lại sau một cơn sợ hãi
  • to recover from one's astonishment
   hết ngạc nhiên
 • lên lại (giá cả)
  • prices have recovered
   giá cả đã lên lại
 • (pháp lý) được bồi thường
 • (thể dục,thể thao) thủ thế lại (đánh kiếm...)
danh từ
 • (thể dục,thể thao) miếng thủ thế lại (đánh kiếm...)
Related search result for "recover"
Comments and discussion on the word "recover"