Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reclaim
/ri'kleim/
Jump to user comments
danh từ
 • past reclaim; beyond reclaim không thể cải tạo được
ngoại động từ
 • cải tạo, giác ngộ
  • to reclaim someone from a vice
   cải tạo ai làm cho chừa bỏ một tật xấu
  • to reclaim someone to a sense of duty
   giác ngộ cho ai có tinh thần trách nhiệm
 • (nông nghiệp) khai hoang, vỡ hoang; cải tạo (đất), làm khô (bâi đất lầy để cày cấy)
  • to reclaim land
   khai hoang đất
  • reclaimed land
   đất vỡ hoang
 • thuần hoá (thú rừng); khai hoá, làm cho văn minh
  • to reclaim a wild animal
   thuần hoá một thú rừng
 • đòi lại
  • to reclaim one's money
   đòi tiền lại
nội động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) phản đối, khiếu nại
Related search result for "reclaim"
Comments and discussion on the word "reclaim"