Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
regain
/ri'gein/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lấy lại, thu đi, gỡ lại, chiếm lại, chuộc lại
  • to regain consciousness
   tỉnh lại
 • trở lại (nơi nào)
  • to regain one's home
   trở lại gia đình
Related words
Related search result for "regain"
Comments and discussion on the word "regain"