Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
refuge
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chỗ ẩn náu, chỗ lánh mình
  • Chercher refuge quelque part
   tìm chỗ ẩn náu đâu đó
  • le refuge des fainéants
   nơi lánh mình của bọn lười biếng
 • chỗ tránh xe (của người đi bộ qua đường)
 • nhà trú chân (ở núi cao cho người leo núi)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nơi nương náu, chỗ nương tựa
  • Vous êtes son refuge
   anh là chỗ nương tựa của nó
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhà tế bần
Related search result for "refuge"
Comments and discussion on the word "refuge"