Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
reposé
Jump to user comments
tính từ
 • trở lại bình tĩnh
  • Esprit reposé
   tâm trở lại bình tĩnh
 • tươi tắn
  • Teint reposé
   nước da tươi tắn
  • à tête reposér
   có suy nghĩ chín chắn
  • Prendre une décision à tête reposée
   quyết định có suy nghĩ chín chắn
Related search result for "reposé"
Comments and discussion on the word "reposé"