Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
regnant
/'regnənt/
Jump to user comments
tính từ
 • đang trị vì
  • the king regnant
   vua đang tự trị
 • đang thịnh hành; đang được ưa chuộng
  • regnant fashion
   kiểu đang thịnh hành
Related words
Related search result for "regnant"
Comments and discussion on the word "regnant"