Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
relay
/ri'lei/
Jump to user comments
danh từ
 • kíp ngựa (tốp ngựa thay cho tốp trước đã mệt)
 • ca, kíp (thợ)
  • to work in (by) relays
   làm việc theo ca kíp
 • số lượng đồ vật để thay thế
 • (thể dục,thể thao) cuộc chạy đua tiếp sức
 • (điện học) Rơle
  • frequency relay
   rơle tần số
  • electromagnetic type relay
   rơle điện tử
 • (rađiô) chương trình tiếp âm
 • (định ngữ) tiếp âm
động từ
 • làm theo kíp; sắp đặt theo kíp
 • (rađiô) tiếp âm
  • relay a broadcast
   tiếp âm một buổi truyền thanh
 • (điện học) đặt rơle
Related words
Related search result for "relay"
Comments and discussion on the word "relay"