Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reel
/ri:l/
Jump to user comments
danh từ
 • guồng (quay tơ, đánh chỉ)
 • ống, cuộn (để cuốn chỉ, dây câu, phim...)
  • a reel of cotton thread
   một ống (cuộn) chỉ sợi
  • a picture in eight reels
   một cuộn phim gồm có tám cuộn
 • (kỹ thuật) tang (để cuộn dây)
IDIOMS
 • off the reel
  • không ngừng, liên tiếp, liên tục, không gián đoạn; trơn tru
ngoại động từ
 • quấn (chỉ, dây, phím) vào ống, quấn vào cuộn ((cũng) to reel in, to reel up)
nội động từ
 • quay (như guồng quay tơ)
 • kêu sè sè (như guồng quay tơ) (dế, cào cào...)
IDIOMS
 • to reel off
  • tháo (chỉ) ra khỏi ống, tháo ra khỏi cuộn
  • (nghĩa bóng) thuật lại lưu loát trơn tru, đọc lại lưu loát trơn tru
danh từ
 • điệu vũ quay (ở Ê-cốt)
 • nhạc cho điệu vũ quay (ở Ê-cốt)
nội động từ
 • nhảy điệu vũ quay
danh từ
 • sự quay cuồng
 • sự lảo đảo, sự loạng choạng
nội động từ
 • quay cuồng
  • everything reels before his eyes
   mọi vật quay cuồng trước mắt nó
 • chóng mặt, lảo đảo, choáng váng
  • my head reels
   đầu tôi choáng váng; tôi chóng mặt lảo đảo
 • đi lảo đảo, loạng choạng
  • to reel to and fro like a drunken man
   đi lảo đảo như người say rượu
Related search result for "reel"
Comments and discussion on the word "reel"