Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
remark
/ri'mɑ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lưu ý, sự chú ý
  • worthy of remark
   đáng lưu ý
 • sự nhận xét; lời phê bình, lời bình luận
  • to make (pass) no remark on
   không có ý kiến nhận xét gì về (cái gì)
  • to pass a rude remark upon someone
   nhận xét ai một cách thô bạo
ngoại động từ
 • thấy, chú ý, lưu ý, để ý đến
 • làm chú ý, làm lưu ý
nội động từ
 • (+ on, upon) nhận xét, phê bình, bình luận
Related words
Related search result for "remark"
Comments and discussion on the word "remark"