Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
note
/nout/
Jump to user comments
danh từ
 • lời ghi, lời ghi chép
  • to make (take) notes
   ghi chép
  • I must look up my notes
   tôi phải xem lại lời ghi
 • lời ghi chú, lời chú giải
 • sự lưu ý, sự chú ý
  • worthy of note
   đáng chú ý
  • to take note of
   lưu ý đến
 • bức thư ngắn
  • to drop someone a note
   gửi cho ai một bức thư ngắn
 • (ngoại giao) công hàm
  • diplomatic note
   công hàm ngoại giao
 • phiếu, giấy
  • promisorry note
   giấy hẹn trả tiền
 • dấu, dấu hiệu, vết
  • a note of infamy
   vết nhục
  • note of interrogation
   dấu hỏi
 • tiếng tăm, danh tiếng
  • a man of note
   người có tiếng tăm, người tai mắt
 • (âm nhạc) nốt; phím (pianô)
 • điệu, vẻ, giọng, mùi
  • there is a note of anger in his voice
   giọng anh ta có vẻ giận dữ
  • his speech sounds the note of war
   bài nói của hắn sặc mùi chiến tranh
ngoại động từ
 • ghi nhớ, chú ý, lưu ý, nhận thấy
  • note my words
   hãy ghi nhớ những lời nói của tôi
 • ghi, ghi chép
 • chú giải, chú thích
Related search result for "note"
Comments and discussion on the word "note"