Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
repos
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự nghỉ, sự nghỉ ngơi
  • Prendre un peu de repos
   nghỉ ngơi chút ít
 • (quân sự) tư thế nghỉ; lệnh nghỉ
 • (văn học) giấc ngủ
  • Êternel repos
   giấc ngủ ngàn thu
 • sự yên tĩnh, sự thư thái; lúc thư thái
  • Cette affaire lui ôte tout repos
   việc đó làm cho hắn không còn chút thư thái nào
 • chỗ nghỉ, chỗ ngắt (trong khi đọc; trong câu thơ)
 • (hội họa) phần quang đăng (trong bức tranh); vẻ mặt tĩnh (của nhân vật trong tranh)
 • (kiến trúc) thềm nghỉ (ở cầu thang)
  • Au repos
   đứng im
  • De tout repos
   bảo đảm, chắc chắn
  • Affaire de tout repos
   công việc bảo đảm
  • laisser en repos
   xem laisser
  • n'avoir pas de repos
   lo lắng không yên
  • Terre au repos
   đất để nghỉ
Related search result for "repos"
Comments and discussion on the word "repos"