Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
representative
/,repri'zentətiv/
Jump to user comments
tính từ
 • miêu tả, biểu hiện
  • manuscripts representative of monastic life
   những sách viết tay miêu tả cuộc đời tu hành
 • tiêu biểu, tượng trưng; đại diện
  • a meeting of representative men
   cuộc họp của những người tiêu biểu
  • a representative collection of stamps
   bộ sưu tập tem tiêu biểu
 • (chính trị) đại nghị
  • representative government
   chính thể đại nghị
 • (toán học) biểu diễn
  • representative system
   hệ biểu diễn
danh từ
 • cái tiêu biểu, cái tượng trưng, cái điển hình, mẫu
 • người đại biểu, người đại diện
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nghị viên
  • the House of Representative
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ nghị viện
Related search result for "representative"
Comments and discussion on the word "representative"