Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
example
/ig'zɑ:mpl/
Jump to user comments
danh từ
 • thí dụ, ví dụ
 • mẫu, gương mẫu, gương
  • to set a good example
   nêu gương tốt
  • to take example by
   noi gương
 • cái để làm gương
  • to make an example of someone
   phạt ai để làm gương
 • tiền lệ, lệ trước, vật so sánh, cái tương đương
  • without example
   từ trước chưa hề có cái như thế
ngoại động từ (từ hiếm,nghĩa hiếm)
 • dùng làm thí dụ
 • dùng làm mẫu; dùng làm gương
Related search result for "example"
Comments and discussion on the word "example"