Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
voice
/vɔis/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng, tiếng nói, giọng nói ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • in a loud voice
   nói to
  • in a low voice
   nói khẽ
  • a sweet voice
   giọng êm ái
  • to lift up one's voice
   lên tiếng, cất tiếng nói
  • to raise one's voice
   cất cao tiếng, nói to lên
  • the voice of conscience
   tiếng nói (gọi) của lương tâm
 • ý kiến; lời, lời nói; sự bày tỏ, sự phát biểu
  • to have a voice in the matter
   có tiếng nói về vấn đề đó
  • with one voice
   đồng thanh, nhất trí
  • to listen to the voice of a friend
   nghe lời bạn
 • (ngôn ngữ học) âm kêu
 • (ngôn ngữ học) dạng
  • passive voice
   dạng bị động
ngoại động từ
 • bày tỏ, nói lên
  • to voice the feelings of the crowd
   nói lên cảm nghĩ của quần chúng
 • (ngôn ngữ học) phát thành âm kêu
  • to voice a consonant
   phát một phụ âm thành âm kêu
Related search result for "voice"
Comments and discussion on the word "voice"