Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
revue
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự kiểm lại
  • Faire la revue de ses documents
   kiểm lại tài liệu
 • sự điểm; bài điểm
  • Revue de presse
   sự điểm báo
 • (quân sự) sự kiểm tra
  • Revue des vivres de réseve
   sự kiểm tra thực phẩm dự trữ
 • cuộc duyệt binh
 • tạp chí
 • (sân khấu) hài kịch thời sự; tạp kịch
  • être de la revue
   (thân mật) công toi; thất vọng
  • être de revue
   (thân mật) có dịp gặp lại nhau
  • Nous sommes de revue
   chúng ta có dịp gặp lại nhau
  • passer en revue
   duyệt binh; kiểm tra hàng ngũ duyệt binh
Related search result for "revue"
Comments and discussion on the word "revue"