Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ribbon
/'ribən/
Jump to user comments
danh từ ((từ cổ,nghĩa cổ) (cũng) riband)
 • dải, băng, ruy băng
  • typewriter ribbon
   ruy băng máy chữ
 • mảnh dài, mảnh
  • torn to ribbons
   bị xé tơi ra từng mảnh dài
 • dây dải (huân chương, phù hiệu của trường đại học, câu lạc bộ, hội thể thao...)
 • (số nhiều) dây cương
  • to handle (take) the ribbons
   cầm cương, điều khiển, chỉ huy
IDIOMS
 • ribbon building
 • ribbon development
  • sự phát triển xây dựng nhà cửa hai bên đường phố lớn ra ngoài thành phố
ngoại động từ
 • tô điểm bằng dải băng, thắt ruy băng
 • xé tơi ra từng mảnh
Related search result for "ribbon"
Comments and discussion on the word "ribbon"