Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rotor
/'routə/
Jump to user comments
danh từ
  • Rôto, khối quay (trong một máy phát điện)
  • cánh quạt (máy bay lên thẳng)
Related words
Related search result for "rotor"
Comments and discussion on the word "rotor"