Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
retire
/ri'taiə/
Jump to user comments
nội động từ
 • rời bỏ, đi ra, rút về, lui về (một nơi nào kín đáo...)
  • to retire from the room
   ra khỏi căn phòng
  • to retire from the world
   rời bỏ thế tục, sống ẩn dật; đi tu
  • to retire for the night; to retire to bed
   đi ngủ
  • to retire into oneself
   thu vào cái vỏ của mình mà sống
 • đi ngủ ((cũng) to retire to bed)
 • thôi việc; về hưu
  • to retire from business
   thôi không kinh doanh nữa
  • to retire on a pension
   về hưu
  • retiring pension
   lương hưu trí
  • retiting age
   tuổi về hưu
 • (quân sự) rút lui
 • thể bỏ cuộc
  • to retire from the race
   bỏ cuộc đua
ngoại động từ
 • cho về hưu (công chức)
 • (quân sự) cho rút lui
 • (tài chính) rút về, không cho lưu hành (một loại tiền...)
danh từ
 • (quân sự) hiệu lệnh rút lui
  • to sound the retire
   thổi kèn ra lệnh rút lui
Related search result for "retire"
Comments and discussion on the word "retire"